ในทางปกติผู้เสียภาษีอากรจะไม่จ่ายค่าเช่าให้คู่สมรสหรือบิดาของตน